قابل توجه کليه دستياران تخصصي باليني محترم از دستياران محترم تخصصي باليني تقاضا مي گردد از مورخه 95/12/8 لغايت 96/1/17 نسبت به ارزشيابي اساتيد خود اقدام فرمايند ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مشمولين نظام وظيفه به اطلاع دانشجويان مذکر مشمول انجام نظام وظيفه عمومي ورودي بهمن ماه سال 95 رشته هاي پزشکي، پرستاري، بهداشت عمومي، بهداشت حرفه اي ميرساند، جهت اخذ مجوز لازم جهت ثبت نام موقت از دفاتر خدمات الکترونيکي انتظامي پليس +10 پيش از انجام انتخاب واحد لازم مي باشد به اداره امور مشمولين دانشگاه به ادرس ذيل مراجعه فرمايند. اروميه، فلکه جهاد، جنب اورژانس، ستاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه، ساختمان شماره 6، اتاق 121 شماره تلفن تماس:31937130 کارشناس امور مشمولين دانشگاه: آقاي اسم خاني -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------